ประวัติโรงเรียนบ้านม่วงดงโดยสังปเขป

โรงเรียนบ้านม่วงดง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2500 โดยอาศัยศาลาวัดชัยอัมพรบ้านม่วงดงเป็นสถานศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4 มีนักเรียนในการเปิดเรียนปีแรกรวม 88 คน มีครู 2 คน คือ

1. นายสัมพันธ์ ชูพันธ์

2. นายเจริญ ถาอุปชิต


ในปี พ.. 2500 คณะกรรมการหมู่บ้านได้จับจองที่ดินสาธารณะ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าอยู่นำมาเป็นที่ดินของโรงเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2500 ได้จัดทำ น..3 เลขที่ 207 เล่มที่ 3 ก หน้า 7 โดยมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ยาว 167 เมตร จดถนนติดกับเขตวัดชัยอัมพรบ้านม่วงดง ทิศใต้ ยาว 187 เมตร จดหนองน้ำสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว 63+100+152 เมตร จดถนนติดกับที่ดินสาธารณะ และที่ดินของ นายสาง สิริบุญมี ทิศตะวันตก ยาว 300 เมตร จดถนนไปบ้านทมนางาม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2525 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ทะเบียนเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่ อด.1026 ในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนบ้านม่วงดง ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรในที่ดินของ โรงเรียน แบบ ป.1 ซ จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และได้ย้ายสถานศึกษาจากศาลาวัดชัยอัมพรบ้านม่วงดงมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ ในปีการศึกษา 2519 ในปีการศึกษา 2521 โรงเรียนบ้านม่วงดงได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเด็กก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2541 โรงเรียนบ้านม่วงดงได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส โดยให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือตั้งแต่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 243


ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงดง ได้เปิดทำการสอน 4 ช่วงชั้น คือ

1. ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-2)

2. ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3. ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

4. ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านม่วงดง หมู่ 4 และบ้านหนองม่วง หมู่ 12 มีนักเรียนทั้งสิ้น 168 คน ( มีนาคม 2554) โดยมี นายประสาท บุดดานอก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ คศ.3 มีบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการครู 10 คน(ไม่รวม ผอ.) ชาย 3 คน หญิง 7 คน พนักงานราชการ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน นักการภารโรง 1 คน


ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฏราชกุมารี โครงการด้วยรักและห่วงใย